Demolka Konstytucji. Polacy będą tracić cały majątek

Mayster Photo
  Mayster
1 rok temu
    
   

Propozycje zmian Konstytucji w Projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk numer 2263 z dnia 7. kwietnia 2022 roku), w tym po zmianach w Komisji Nadzwyczajnej na posiedzeniach 26 stycznia, 9 i 21 lutego, 8 marca oraz 12, 20 i 27 kwietnia 2023 roku (druk numer 3180), są bezprawne, naruszają obowiązujące przepisy Konstytucji RP i przepisy prawa unijnego, są niepotrzebne, ryzykowne i rażąco naruszają interes Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.

Propozycja zmiany art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu nieograniczone zadłużanie Polski poza parlamentarną kontrolą, co w szybkim tempie doprowadzi Rzeczpospolitą Polską do utraty płynności finansowej kraju oraz utraty suwerenności w wyniku spłaty długów majątkiem krajowy. Z kolei wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 234a skutkować będzie rażącą dyskryminacją Polaków we własnym kraju poprzez bezprawne pozbawianie ich osobistych majątków, bez odszkodowania, jedynie na podstawie domniemania urzędników administracyjnych, bez postępowania sądowego, Zapis taki otwiera drogę do przekazywania bezprawnie przejętych majątków Polaków obywatelom innych krajów, dotkniętych działaniami zbrojnymi. Proponowane zatem zmiany Konstytucji są rażąco sprzeczne z art. 1, art. 4, art. 5, art. 21, art. 31 ust. 2 i ust. 3, art. 46, art. 64 i art. 32 Konstytucji RP oraz z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz.U.2004.90.864/2), który również zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na państwową przynależność.

Z głębokim oburzeniem należy wyraźnie zakomunikować i nagłośnić fakt, iż Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk numer 3180) w proponowanym art. 234a ust. 1 zawiera podstępnie i celowo zmienioną treść: „majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania”, podczas gdy, w poselskim pierwotnym projekcie ustawy o zmianie Konstytucji (druk numer 2263) była treść: „majątek osób fizycznych, niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania”.

Reprezentant wnioskodawców, minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie planowanych zmian w Konstytucji niekonstytucyjnych przepisów, zamierza w rażący sposób dyskryminować Polaków w ich własnym kraju, co jest niebywale kuriozalnym dążeniem, a jednocześnie chce gloryfikować obywateli przybyłych z innych krajów i przekazywać im bezprawnie przejęte osobiste majątki Polaków.

W związku z powyższym, należy wyraźnie podkreślić iż działania Posłów, Senatorów, członków rządu oraz Premiera czy Prezydenta popierające i wspierające legislację takich zapisów prawa są jawnym przekroczeniem ich uprawnień z rażącym naruszeniem Konstytucji, art. 1 Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli oraz art. 4 Władza zwierzchnia należy do Narodu.